نوشته‌ها

فوت و فن ترجمه

/
فوت و فن ترجمه       Pronouns   .ONE / YOU …

داستان آموزنده انگلیسی با ترجمه فارسی

/
ترجمه متن انگلیسی دکتری به خواستگاری دختری رفت ولی دختر او را رد کر…