قیمت پایه ترجمه 1 صفحه

  • انگلیسی به فارسی:15 هزارتومان
  • فارسی به انگلیسی:25 هزارتومان
  • فارسی به ترکی استانبولی:25 هزارتومان
  • ترکی استانبولی به فارسی:20 هزارتومان
  • فارسی به ترکی آذربایجانی:25 هزارتومان
  • ترکی آذربایجانی به فارسی:20 هزارتومان
برای سفارش ترجمه اینجا کلیک کنید.